Presiseringer om den omfattende reformen av lønn, pensjoner og sosiale ytelser på Cuba

Denne er den første av flere artikler som vil handle om den økonomiske reformen som har blitt igangsatt på Cuba fra 1. januar 2021. Blant de viktigste elementene i reformen kan nevnes utfasingen av valutaen for handel med utlandet CUC, den store økningen av antall virksomheter som kan drives privat, i tillegg til lønnsøkninger og reduksjon av offentlige subsidier.

Helse- og utdanningstjenester forblir gratis på alle nivåer. Det opprettholdes tilskuddet til melk som hvert barn opp til syv år får daglig. Det opprettholdes også medisiner mot kroniske sykdommer og mat til sårbare grupper. Videre ble det utviklet spesifikke trygdeprogrammer for familier som ikke har tilstrekkelig inntekt til livsopphold.

Cuba gjennomgår en av de tøffeste periodene siden Revolusjonens seier i 1959, på grunn av den  kriminelle USA-blokaden som har blitt innskjerpet til det ytterste under Trump, i tillegg til klimaendringer og pandemien. Reformen inneholder helt nødvendige tiltak for å takle situasjonen og forhåpentligvis klare å finne en trygg vei til bedre tider.

Reformen fra 1. januar fører til en endring av inntektene i landet, med en omfattende reform av lønn, pensjoner og trygdeytelser som en av pilarene i prosessen.

Siden nyhetens publisering, har det vært meldt flere bekymringer fra befolkningen. For å svare på disse forslagene deltar medlemmet av den cubanske kommunistaprtiets politiske byrå og leder for retningslinjekommisjonen, Marino Murillo Jorge, og ministeren for arbeid og sosial sikkerhet, Marta Elena Feito Cabrera, i panelet «Mesa redonda» («Det rund bordet») på cubansk TV.

“Du kan ikke distribuere rikdom som ikke skapes”, innledet lederen for Kommisjonen for implementering og utvikling av retningslinjene, Marino Murillo Jorge, i sin tale i TV-programmet. “Vi brukte mange år på å studere hvordan vi kunne bryte denne sirkelen, fordi det var gjeld hos befolkningen, spesielt med de ansatte i statssektoren når det gjaldt utilstrekkelig lønn.

Vi har også sagt at lønnene, som genererte merverdi i et 1×1-miljø (et forhold 1:1) og måtte møte priser på 1×24 (1:24), påvirket lønnens kjøpekraft. Vi antar at lønnen hadde store begrensninger der”.

«Minstelønnen i næringslivet var 225 pesos og var under grensen til livsoppholdet». Alle de som ble assistert av sosialhjelp og en stor gruppe pensjonister var under dette nivået, mellom 250 og 380 CUP (Cubas vanlige valuta), som nå automatisk går til 1528».

Blant aspektene som bør fremmes i økonomien, nevnte han stimulansen til utenlandske investeringer som en ekstern utviklingskilde. «Fordi ikke bare lønnen løser alle problemene. Det er veldig vanskelig å stimulere folk til å komme i arbeid uten en god lønnsøkning».

For tiden, i ikke-statlige virksomheter, har landet omtrent 1400 000 mennesker (27% av de sysselsatte). Av den totale er selvstendige næringsdrivende i størrelsesorden 618 000.

Ellers er vel 3,1 millioner ansatte i statlig sektor. Av disse 48% i budsjettert sektor og 52% i forretningssystemet.

“Til alt dette må vi legge til demografiske trender. Den økonomisk aktive befolkningen går ned. Derfor vil vi i de kommende årene ha en veldig stor belastning for de sysselsatte. Selv etter denne lønnsreformen må vi fortsette å gjøre ting. Flere jobber i den produktive sektoren er gunstige for oss. Vi har heller ikke hatt store investeringsprosesser som genererer store kilder til arbeidsplasser ”.

De siste årene har landet gått gjennom tre resolusjoner: Nummer 6, 114 og 17. “Alle tre fikk kritikk mens til en viss grad løste de noe. Men til en viss grad hadde de også mangler, blant annet fordi alle utbetalinger hadde et veldig lavt nivå som utgangspunkt ”.

Det oppstod gjeld i økonomien etter økning i lønnssnivået

Sånn sett påpekte han at «det oppstod gjeld i økonomien etter økning i lønnssnivået. Det var veldig vanskelig å fortsette å gjøre ting. Selv i fordelingen av fortjeneste. Kort fortalt er spørsmålet om inntekt komplisert, og vi har kommet opp med denne formelen, som i utgangspunktet handler om en annen inntektsfordeling».

“Det handler om å øke lønningene og fjerne subsidier. Det er der lønnsprisforholdet begynner. Det er veldig vanskelig i en økonomi å subsidiere hundre prosent av befolkningen, å subsidiere dem som bidrar og dem som ikke bidrar.»

I denne forbindelse minnet han befolkningens synspunkter da grunnloven ble diskutert i forhold til loven om omstreifere. “Det er virkelig en folkelig støtte til at personer som er egnet for arbeid må bidra for å motta. Og for mange mennesker er løsningen å gå ut og finne en jobb. Det er allerede en del som har gjort det. Det er med dette utgangspunktet vi går inn i lønnsreformen og økningen av pensjoner og sosialhjelp».

“Vi prøver å løse dette ved å opprettholde et minimum av makroøkonomisk likevekt i økonomien. For hvis du ikke har det og frigjør et veldig sterkt inntektsnivå, og når det ikke finnes varer og tjenester for å samle inn med det du betaler, er det første som skjer en inflasjonsprosess fordi prisene stiger ”.

”Cuba har en annen viktig egenskap: 92% av detaljhandelssalget drives av staten, som er eier av denne virksomheten. Så, gitt tilbudets underskudd vi har i dag, øker ikke staten prisene. Men når du ikke hever prisene og du øker folks kjøpekraft, oppstår det for eksempel køer og varemangel, en effekt kjent i økonomien som ”undertrykkende inflasjon”.

Hvis du øker etterspørselen, stiger prisen, og vi kommer til å ha slike fenomener i økonomien de neste månedene, som vi har gjentatt angående kampen mot fiendtlige og spekulative priser».

”Det var en stor gjeld når det gjelder lønn til alle ansatte i staten, generelt, men i næringslivet var det et system for betaling og fordeling av fortjeneste. I den budsjetterte delen var det sektorer som helse og utdannelse som allerede hadde fått forskudd, mens andre, som de globale økonomiske organisasjonene, hadde ikke fått det. Det tappet spesialisert personell fra budsjettert sektor til forretningssystemet ”.

På Cuba ble selvstendig næringsvirksomhet en kilde til sysselsetting. “Vi har hatt år hvor investeringsprosessen har generert mellom 5 000 og 12 000 arbeidsplasser, og i denne sektoren er det mer enn 600 000 mennesker. Det er en kilde til sysselsetting og ble anvendt til å tilby tjenester og avlaste staten for en del oppgaver. Det negative fenomenet er at selv om folk innser at kvaliteten på tjenestene er god, har de alle meninger om prisene ”.

Hvor langt fikk den nåværende reformen gå?

«Cuba har en høyt kvalifisert arbeidsstyrke, og når det begynner å skje at denne styrken beveger seg til sektorer med lav kapitalintensitet, innser du at vi må stoppe. Men du kan ikke forby folk å dra dit ”.

Ser vi på denne sammenhengen, ble det etter flere analyser konkludert med at det ikke var mulig å fortsette å utvikle seg i transformasjonen av modellen uten å gjennomføre en lønns- og inntektsreform generelt. Spørsmålet er hvor langt vi skal gå med denne lønnsreformen, som har et lønnsfond på mer enn 139.385.000.000 CUP ”.

De første tallene – husket han – ble laget med en lønnsfond på 160 milliarder, og med at forholdet til livsoppholdet ikke var 1,3, men 1,5. Med en minstelønn tilsvarende 1,5 kunne mange ting som allerede eksisterte rettes opp: Omvendt pyramide, liten forskjell mellom et trinn og et annet … økonomien tillater ikke en reform med det lønnsfondet, for når lønnen beveger seg, gjør det også pensjonene og sosialhjelpen ”.

For dette godkjente lønnsfondet på 139 385 millioner, er det fremdeles vanskelig å søke støtte fra varer og tjenester, selv om det ikke betyr at det ikke kan gjøres.

– Dette har også en innvirkning på statsbudsjettet, som støtter hele den budsjetterte lønnssektoren. Et finansunderskudd på 86 milliarder, mellom 18 og 20% ​​av BNP, er godkjent, som må finansieres og lånes fra banken, fordi underskudd ikke styres, de finansieres. Dette genererer en gjeld, kalt i økonomi offentlig gjeld. All finansiering som myndighetene ber om for å finansiere budsjettunderskudd kalles offentlig gjeld ”.

Det er mange kriterier rundt hvor mye et lands underskudd kan nå, men alle er enige om at 18% er et veldig høyt tall.

”Uansett hvilken prosentandel, er inflasjonsrisikoen den største risikoen for å finansiere et budsjettunderskudd, fordi du i praksis kaster penger som realøkonomien ikke genererte, ut fra vinduet. Du må være veldig forsiktig med budsjettunderskudd ”.

Dette er ikke den siste lønnsreformen

Deretter presenterte lederen for retningslinjekommisjonen en matematisk modell laget av Cubas sentralbank, som på toppen har den monetære inntekten til befolkningen: Overføringer (som med den nye valutakursen multipliseres med 24), utbetaling av lønn, betaling til private parter, fordeling av fortjeneste, assistanse og trygd, i tillegg til betaling til samarbeidspartnere og andre, samt  kreditter. «Dette er alle mulige pengeinntekter som befolkningen vil ha om et år,» sa han.

Den nederste delen av modellen er statens kilde til absorpsjon av all overnevnt inntekt, og inkluderer detaljhandel (92% av alt salg), skatteinnkreving, tilbakeholdelse av skatt og tilbakebetaling av lån.

“Hvis kildene til absorpsjon fra staten er omtrent 92% av befolkningens pengeinntekt, er det intern økonomisk likevekt «. Så man kan ikke øke alle kilder ukontrollert. Staten må ha en assimileringsevne på rundt 92% ”.

Han presiserte at besparelsene til befolkningen ikke er til stede i denne modellen. “Sparing setter mindre press på etterspørselen enn kontanter. Det antas at hvis staten samler inn 92% av den mest likvide inntekten, forblir besparelsen fast ”.

Det andre problemet ville være – fortsatte han – at «hvis du ikke har kapasitet til å samle inn 92% og pengeinntektene skyter i været, og i sin tur inflasjonen stiger, så har de en tendens til å ta dem ut av besparelser for å dekke prisøkningen, med hvilket sparing kommer til å legge mer press på etterspørselen. Derav viktigheten av makroøkonomiske balanser ”.

Kort sagt sa han –Murillo Jorge– dette er ikke den første lønnsreformen. «Vi satser på at alt vi har gjort har støtte i formueskapning, og i fremtidige lønnsreformer og skritt som må tas. Da vil prosessen gå den rette veien. Hvis økonomien reagerer, kan vi havne i en annen situasjon ”.

Gitt bekymringene til befolkningen om lønnsøkningene og den nåværende lønnsskalaen, forklarte han at det var nivåer der ingenting hadde blitt hevet og andre som allerede var på et visst nivå. «Det er gjort en stor innsats for lønn i utdanningssektoren.»

Til slutt presiserte han hvorfor staten samler inn 92% og ikke 100% av befolkningens inntekt. “Hvis jeg henter fra deg for alt jeg betaler deg, vil du gå tom for arbeidskapital. Hvordan skal du forholde deg til en ikke-statlig arbeidsform hvis staten samler alt? I praksis ville du ikke ha noe igjen for å betale”.

Arbeidsminister: Inntektsreformen er en kompleks prosess

Statsråden for arbeid og sosial sikkerhet, Marta Elena Feito Cabrera, understreket at prosessen med lønnsreformen var nødvendig for utviklingen av økonomien, for å overholde den økonomiske og sosiale strategien og fremme den nasjonale utviklingsplanen til 2030, etter et komplekst år, i tillegg til pandemien og midt i den verste innstrammingen av blokaden.

Inntektsomdannelse er en kompleks prosess som involverer 3,1 millioner arbeidere, 1 000 671 pensjonister og 185 000 mottakere av sosialhjelp.

«Vi har lyttet, gjennomgått og svart på forslagene som ble mottatt på forskjellige måter,» sa Feitó, med henvisning til de tusenvis av forslagene fra befolkningen.

”Mange tror at det er på tide å gjøre denne transformasjonen i økonomien. Og et viktig aspekt som de forteller oss om, er behovet for mennesker til å jobbe, motivasjon for arbeid ”.

Hva er det som befolkningen tviler mest om?

Med henvisning til de største bekymringene i befolkningen sa Feito Cabrera at det er arbeidere som fremdeles ikke vet hvilken skala de er i, og derfor ikke vet hvilken lønn de skal ha. Hun understreket at folk burde vite hvilken stilling de har, stillingens yrkeskategori, samt kompleksitetsgruppen på skalaen.

”Administrasjonene er forpliktet til å tilby arbeidstakerne informasjon om disse spørsmålene. Dette var forventet å ha skjedd innen utgangen av året. Åpenbart er det en fremdeles uferdig oppgave, en gjeld som forvaltningen må løse så snart som mulig ”.

Det finnes også arbeidere som er misfornøyde med gruppen på skalaen de er plassert i, fordi de anser at de burde være i en annen. Sånn sett forklarte statsråden at det i reformen finnes en skala med 32 grupper. «Det som produseres i bestillingsoppgaven er ikke en lønnsøkning, men en justering av lønnspyramiden.»

Hun la til at det blir et hierarki over kadrer og spesialisters hovedstillinger, i henhold til omfanget av deres funksjoner, kompleksitet og ansvar, samt intensitet, for å stimulere arbeidstakerne.

I tillegg vil skalaene til visse yrker opprettholdes på nivåer høyere enn resten, samt en anerkjennelse av den tekniske styrkens rolle i økonomien. «Ingen kan si at man blir skadelidende, i alle tilfeller er lønnen høyere,» sa hun.

«Du må vite forskjellen mellom en lønnsøkning og en reform av lønnspyramiden, der det var forvrengninger».

Hun la til at politikken som ble fulgt var å prøve å stimulere kunnskap og forbedring av arbeiderne. Av denne grunn hadde for eksempel master- og legekategoriene en betydelig økning.

Svar på bekymringer i helsesektoren

Med henvisning til misnøye fra leger og stomatologer med manglende økning i nattbetalingen i lønnsreformen, bekreftet arbeidsministeren at dette er et av de viktigste forslagene som har blitt mottatt fra befolkning og folkehelsearbeidere.

«Vakten blir ikke betalt, det som blir betalt er natten,» sa hun, og minnet om at det før 2013 ikke ble betalt for dette konseptet, selv om natten på et sykehus eller en poliklinikk er sterk.

Derfor ble økningen i lønnsskalaen, utbetalingene for mastergraden eller tilsvarende spesialitetskategorier og den vitenskapelige doktorgraden prioritert, og i tilfelle folkehelse ble tilleggsutbetalingen for undervisning økt 5,5 ganger. «Ingenting ble glemt,» understreket hun.

Lønnsreformen – fortsatte hun – skulle motivere folk på jobben og øke produktiviteten, skulle føre til en gjenoppliving av økonomien som gjør det mulig å øke dagens lønnsnivå, basert på studien som Folkehelsedepartementet vil presentere for dette formålet.

Hvorfor er betalingen for mange års tjeneste i utdanningen eliminert?

«Dette var heller ikke noe som ble glemt, og det har blitt forsøkt å knytte mer lønnsresultatene til resultatene oppnådd av folket, og andre insentiver knyttet til ytelse er blitt søkt, snarere enn å holde seg på plass.»

«Det var en begynnelse, å tilpasse lønnen mer til resultatene.»

I reformen ble det prioritert å øke lønnen til lærere med høyere utdannelse, noe som betydde en økning som overstiger betalingen for mange års tjeneste. “Det var en gjeld til lærerne. Det var ikke et krav bare av lærere, men av befolkningen og foreldre, fordi det var viktig å garantere kvaliteten på utdanningen på Cuba. Slik at barna våre på alle utdanningsnivåer hadde bedre lærere, mer forberedt.

«Økningen i lønnsskalaen ble prioritert, som også dekket et større antall mennesker.»

“Det virket for oss bare rimelig å oppmuntre ideen om at lærere som ikke har høyere nivå fortsetter studiene».

“I dette scenariet er det nødvendig å understreke at vi ikke avsluttet noen analyse. Når økonomien gjenopprettes og vokser, er dette en av betalingene som skal analyseres. Vi forbereder forholdene for hvordan vi skal implementere betalingen i fremtiden.»

Hun rapporterte at det også rapporteres om en endring. ”For lærere godkjennes en betaling for høy ytelse, et tema implementert i næringslivet for de som bidrar mest, finansiert med besparelser fra lønnsfondet.»

Den andre saken som statsråden refererte til, var antall ledelsesnivåer. «Det vil komme en tid der mellomledelsesstrukturer også må forenkles, fordi jo større strukturen i lederstillinger er, desto lavere faller spesialistlønnen innenfor pyramiden.»

Det ble godkjent at i budsjettert sektor innføres foreløpig ikke betalingssystemene etter resultater som i næringslivet. Denne betalingen må likevel gjennomgås, og den må være basert på rengjorte  områder. Folk skal kunne se rene rom.

Svar til næringslivet

Når det gjelder betaling i næringslivet, spesifiserte han at det første som ble eliminert var betalingssystemer for resultater knyttet til grense- og ledelsesindikatorer.

Betaling ut fra utført arbeid elimineres ikke. Hvor det individuelle resultatet av en person kan måles og kvantifiseres, må slik betaling foretrekkes.

“Det ble etablert en lønnsstruktur. Lønningen til næringslivet har en fast del, som er knyttet til lønnskalaen og tilleggsutbetalinger som man har rett til, samt en variabel del som er relatert til fortjeneste.

Nesten 15 tusen mennesker har søkt jobb siden reformen ble kunngjort

Siden bestillingsoppgaven ble kunngjort, gikk 14 977 personer til sentrene for arbeidsformidling for å søke arbeid og 7 257 aksepterte jobbtilbudene de har fått.

Til slutt sa Marino Murillo Jorge at det ikke er noe som kan rettferdiggjøre at noen arbeidstaker  avslutter året uten å vite hvor mye vedkommende vil tjene. “Dette er administrasjonens ansvar, og vi ber arbeiderne om å kreve det, rapportere det. Alle må kunne vite hvor mye de vil tjenne innen 31. desember.

Og han konkluderte: ”Vi vil fortsette å lytte til alles meninger i januar.»

Cubadebate, 30.12.2020

Oversatt (med en del reduksjoner) av Horacio Fariñas


Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s